ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Barevoetjes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de J. van de veldelaan 134, 1701 NE Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 80264476.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Barevoetjes een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Barevoetjes tot stand gekomen overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard en waarmee Barevoetjes zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: de website van Barevoetjes waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.barevoetjes.com.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Barevoetjes aan de koper te leveren zaken.
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Barevoetjes en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Barevoetjes dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Barevoetjes per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Barevoetjes per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Barevoetjes is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

 

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten worden geleverd door afhalen daarvan op locatie van Barevoetjes, geschiedt dit uitsluitend op een tussen partijen nader overeen te komen dag en tijdstip.
 2. Barevoetjes neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Barevoetjes is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Barevoetjes zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Barevoetjes treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. Barevoetjes behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 7. Geleverde producten kunnen, onder meer als gevolg van het dwingende wettelijke retourrecht voor consumenten, gebruikssporen bevatten welke omstandigheid niet als tekortkoming van Barevoetjes kan worden aangemerkt. Op dergelijke grond kan de koper geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst of enige andere compensatie.
 8. Indien en voor zover is overeengekomen dat de producten op locatie van Barevoetjes worden afgehaald, is de koper verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan. Indien de koper de tijdige afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, behoudt Barevoetjes zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden. Barevoetjes is in dat geval tevens bevoegd de producten op te slaan voor rekening en risico van de koper nadat Barevoetjes hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten, zoals redelijke opslagkosten verschuldigd.

 

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT

 1. Barevoetjes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Barevoetjes door toedoen van zijn leveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Barevoetjes opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Barevoetjes daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden. Vanaf het moment dat je jouw bestelling thuisbezorgd krijgt, heb je de artikelen 14 dagen op zicht. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken en/of passen, tenzij anders vermeld, of retourneren. Daarna heeft u bij het melden van retour 14 dagen om het product terug te sturen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Na ontvangen van het retour heeft Barevoetjes 14 dagen de tijd om het orderbedrag inclusief verzendkosten terug te storten.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Barevoetjes aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Barevoetjes. Zo spoedig mogelijk nadat Barevoetjes in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Barevoetjes de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik wilt maken, geld het volgende. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 5. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is Barevoetjes gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Barevoetjes is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 8. Barevoetjes zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Barevoetjes zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. De levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. De levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 7. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 8. Voor cursussen of workshops die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, waarvoor aanwezigheid van de Consument op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Consument heeft in dat geval wel de mogelijkheid een andere persoon in diens plaats te stellen.
 9. De levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230P van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.

 

ARTIKEL 8. |  BIJZONDERE RETOURVOORWAARDEN VOOR “PASSERS”

 1. Indien uit de overeenkomst uitdrukkelijk voortvloeit dat de deze is aangegaan met een koper die de producten voor wederverkoop aanwendt en voor een gedeelte of het geheel van deze bestelling een retourtermijn van toepassing is, bedraagt deze termijn 14 dagen na ontvangst van de betreffende (deel)bestelling.
 2. De koper dient voor zolang dat hij op grond van dit artikel van zijn retourrecht gebruik kan maken, zorgvuldig om te gaan de producten en de verpakkingen.
 3. Bij retournering van de producten zal de koper deze onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Barevoetjes retourneren.
 4. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de koper meer heeft gedaan of aan een derde heeft toegelaten dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is Barevoetjes gerechtigd deze waardevermindering aan de koper in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle vermelde productprijzen exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de overeengekomen vooruitbetaling door Barevoetjes niet is ontvangen.
 4. Indien uitdrukkelijk achterafbetaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Barevoetjes voorgeschreven wijze.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Barevoetjes zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval lid 6 toepassing vindt.
 6. Vanaf het moment dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Barevoetjes.
 2. Bij Barevoetjes ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@barevoetjes.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. 

 4. Wanneer een klant niet tevreden is over een afhandeling van een klacht door Barevoetjes, kan de klant dit geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform. U vindt de Europese geschillencommissie via het ODR platform hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ARTIKEL 11. |  GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.
 2. Een door Barevoetjes, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Barevoetjes kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Barevoetjes of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Barevoetjes.

 

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Barevoetjes is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Barevoetjes bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. Barevoetjes is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 3. Barevoetjes heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Barevoetjes hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Barevoetjes vervalt.
 4. Barevoetjes draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. Barevoetjes is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Barevoetjes bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  §   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  §   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Barevoetjes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Barevoetjes toegerekend kunnen worden;
  §   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Barevoetjes mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Barevoetjes betrekking heeft.
 7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Barevoetjes meer belopen dan het bedrag dat voor het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Barevoetjes wordt uitgekeerd.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Barevoetjes, zal de koper Barevoetjes vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Barevoetjes en het gebruik van door Barevoetjes geleverde producten.
 9. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van bovenstaande leden van dit artikel niet verder dan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is toegestaan.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Barevoetjes door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt in geval van een consumentenkoop na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek.

 

ARTIKEL 13. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Barevoetjes geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Barevoetjes hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Barevoetjes of de door Barevoetjes aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Barevoetjes is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Barevoetjes voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Barevoetjes aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.